Born

1861-01-01, Nizhny Novgorod (RU)

Died

1934-10-14, Leningrad (RU)