Het Stedelijk Museum wil toegankelijk en open zijn voor al het (potentiële) kunst geïnteresseerde publiek. Het Stedelijk committeert zich aan het wegnemen van fysieke en mentale drempels en het creëren van een cultuur waarin gelijkwaardigheid het uitgangspunt is.

Oprecht inclusief worden kan alleen als hier beleid op wordt gevoerd binnen alle afdelingen van het museum en er een diversiteit is aan medewerkers in het museum die inclusie belichamen en/of uitdragen. Daarom committeert het museum zich aan de culturele code diversiteit, waarin vier P’s vertegenwoordigd zijn; Personeel, Publiek, Programma, Partners. Inclusie staat centraal in het meerjarenplan van het Stedelijk Museum. Daarnaast is er binnen allerlei projecten specifieke aandacht voor inclusie, van Samen zijn we Stedelijk tot de Blikopeners en samenwerkingen met partner organisaties zoals Wat Telt en Dedicon. Op deze webpagina brengen we updates en ontwikkelingen in kaart op de weg die het Stedelijk aflegt naar een inclusiever museum.  

CODE INCLUSIE & DIVERSITEIT 

Het Stedelijk Museum Amsterdam, onderschrijft De Code Diversiteit & Inclusie. Dit is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. De code is een instrument van zelfregulering. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert.
Lees (PDF) 

STEDELIJK COMMITTEERT ZICH AAN STRIJD TEGEN RACISME

11 juni 2020

Het Stedelijk Museum Amsterdam kijkt, luistert en leert van de wereldwijde protesten in het kader van de Black Lives Matter beweging en wil een bondgenoot zijn in de strijd tegen racisme. Het Stedelijk staat voor een open en tolerante samenleving, waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Tegelijkertijd is het museum zich ervan bewust dat het zelf nog aan het begin staat van een verandering en dat het belangrijke stappen moet zetten in het herkennen en ontmantelen van institutioneel racisme. Daaraan wil het museum zich committeren 

(..) Wie de collectie van het Stedelijk bekijkt, ziet dat het museum een flinke inhaalslag te maken heeft als het gaat om werk van kunstenaars van kleur en niet-westerse kunstenaars. Deze groepen zijn historisch stelselmatig uitgesloten, genegeerd en over het hoofd gezien. Het museum is daarmee niet de afspiegeling van de samenleving die het zou moeten zijn. Het Stedelijk realiseert zich dat het, om deze historische disbalans en het gebrek aan representatie in collectie en tentoonstellingsprogramma te herstellen, blinde vlekken in de organisatie moet signaleren en een veranderingsproces moet doorgaan: niet alleen in de programmering, maar ook in het personeelsbestand. 

Ontwerp: Farida Sedoc
Ontwerp: Farida Sedoc

Het Stedelijk erkent dat het als instituut nog een lange weg te gaan heeft en vindt het belangrijk de komende tijd transparanter te zijn in welke concrete stappen het museum gaat uitvoeren. Hiermee stelt het Stedelijk zichzelf actief verantwoordelijk aan het verder in gang zetten van de noodzakelijke veranderingsprocessen die leiden tot meer diversiteit in programmering, publiek, partners en personeel. Het Stedelijk wil een brede blik op de wereld en een afspiegeling van de samenleving zijn. Het museum kan dat alleen bewerkstelligen door meerstemmigheid door te voeren op alle fronten en lagen binnen de organisatie.  

Klik hier voor het volledige statement

STEDELIJK ADVIESRAAD INCLUSIE & TOEGANKELIJKHEID 

In 2016 heeft het Stedelijk een interne Adviesraad Inclusie en Toegankelijkheid opgericht. Het doel van deze Adviesraad is om de organisatie zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven ten aanzien van het verbeteren van inclusie en toegankelijkheid van het museum. De kernwaarde van het Stedelijk om ‘betrokken’ te zijn staat daarbij centraal.

Het werk van de adviesraad heeft er mede toe geleid dat de directie zich in 2020 heeft gecommitteerd aan een organisatie brede actielijst op het gebied van inclusie en toegankelijkheid. Zo is er in juli een nulmeting uitgevoerd om de diversiteit van medewerkers in kaart te brengen. Is er geadviseerd om de disbalans in de collectie voor o.a. makers van kleur met nadruk te herstellen. Dit advies heeft de organisatie gesterkt om het aankoopbeleid aan te passen en onder meer dan vijftig procent van het aankoopbudget te besteden aan makers van kleur.  En zijn er adviezen uitgebracht en door de organisatie in beleid verankerd voor 2021. Hierin staan o.a. het opnemen van een inclusieve schrijfwijzer, medewerkerstevredenheids onderzoek, inclusief doelgroepenbeleid en publieksonderzoek. 

De adviesraad inclusie & Toegankelijkheid is een adviserend orgaan dat bestaat uit een team van dertien medewerkers van verschillende afdelingen in de organisatie. Met o.a. afgevaardigden van het Managementteam en de Ondernemingsraad, Hoofd educatie & Inclusie en de medewerker Inclusie.  

STUDIO i

Een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. STUDIO i heeft tot doel om een duurzame impuls te geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld.  

Bij veel musea bestaat de wens om de thema’s toegankelijkheid en inclusie op te pakken, maar vaak ontbreekt de kennis en ervaring om concrete aanpassingen door te voeren. Met STUDIO i willen het Stedelijk en het Van Abbe hier verandering in brengen. Musea die concrete stappen willen zetten om hun instellingen toegankelijk en inclusief te maken, kunnen bij STUDIO i terecht voor inspiratie, kennis en advies. Op het STUDIO i platform worden o.a. trainingen, kenniscafés en publicaties aangeboden. 

MUSEA BEKENNEN KLEUR  

Het Stedelijk Museum Amsterdam neemt deel aan het initiatief Musea Bekennen Kleur. Met deze samenwerking van dertien participerende musea ontstaat in de museale wereld voor het een platform waar musea diepgaand met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe we gezamenlijk diversiteit en inclusie gaan waarmaken.