Omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht

 • Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de Raad van Toezicht zodanig dient te zijn dat de Raad van Toezicht in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de Raad van Toezicht de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
 • Het is het streven dat de Raad van Toezicht uit maximaal negen leden zal bestaan.
 • De samenstelling van de Raad van Toezicht dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in het Reglement van de Raad van Toezicht bepaalde.
 • De Raad van Toezicht zal ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Toezicht bespreken.
 • Iedere wijziging van de Profielschets Raad van Toezicht zal met de belanghebbenden en met de ondernemingsraad worden besproken.
 • Bij elke (her)benoeming van leden van de Raad van Toezicht dient deze Profielschets Raad van Toezicht in acht te worden genomen.

Profielschets Raad van Toezicht en Bestuur

Voor de Profielschets Raad van Toezicht en Bestuur is opgesteld uitgaande van de norm in het vennootschapsrecht dat een Raad van Commissarissen ‘naar behoren’ moet zijn samengesteld. 

Dat betekent met name het volgende:

 • De Raad van Toezicht moet evenwichtig worden samengesteld. Vertegenwoordigers uit andere dan de gebruikelijke geledingen zijn wenselijk om vernieuwing te bevorderen.
 • Het naar behoren functioneren van een Raad van Toezicht hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming dient men zich ervan te ve rgewissen dat daaraan geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staan (indien tijdens de rit blijkt dat er obstakels op dit gebied zijn, dienen hierop maatregelen genomen te worden).
 • De schijn van machtsconcentratie dient vermeden te worden. Het aantal commissariaten c.q. toezichthoudende functies van een persoon wordt zodanig beperkt dat een goede taakvulling wordt gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht dubbel telt.
 • In de Raad van Toezicht heeft maximaal een voormalig directeur (of ander beleidsbepalende functionaris) van de organisatie zitting.

Bij het geschiktheidscriterium voor commissarissen bij een structuurvennootschap heeft de wetgever – nog los van specifieke vereiste bekwaamheden – gedacht aan algemene kwaliteiten zoals geformuleerd door de Sociaal Economische Raad in 1989: “brede maatschappelijke ervaring, wijsheid en bezonnenheid in oordeel, onafhankelijkheid en onpartijdigheid en een open oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen”. Naast bovengenoemde eigenschappen zouden de leden van de Raad van Toezicht i.o. van het Stedelijk Museum Amsterdam aan onderstaande profielschets moeten voldoen, waarbij onderscheid gemaakt wordt in eigenschappen die alle leden moeten bezitten, eigenschappen waarover de voorzitter moet beschikken en kenmerken waaraan bij voorkeur een of enkele leden moeten voldoen. 

Profiel van alle leden van de Raad van Toezicht

 • elk lid heeft affiniteit met de missie van het Stedelijk Museum Amsterdam
 • elk lid beschikt over een respectabel netwerk
 • elk lid is sparringpartner voor de directie
 • elk lid heeft de attitude van een bestuurlijk toezichthouder en dus niet de ambitie om de organisatie zelf te gaan leiden
 • elk lid heeft een internationale orientatie. Aanvullend profiel van de voorzitter
 • beschikt over bewezen bindende kwaliteiten
 • kan fungeren als boegbeeld van de Stichting naar buiten
 • heeft onderhandelingservaring. Aanvullend profiel van de overige leden van de Raad van Toezicht (maximaal 6)
 • een lid heeft relevantie financiele en economische kennis
 • een lid beschikt over ervaring als eindverantwoordelijke manager van een grote organisatie of onderneming
 • een lid heeft kennis van het juridische terrein en sociale verhoudingen
 • (tenminste) een lid heeft inhoudelijke deskundigheid (museale kunst, collectie, educatie)
 • een lid heeft ervaring als fondsenwerver/sponsorbegeleider
 • een lid is voorgedragen door de Ondernemingsraad

Bij voorkeur voldoet of voldoen daarnaast een of enkele leden van de Raad van Toezicht aan het volgende profiel:

 • is bekend met meerdere culturen
 • is van het vrouwelijk geslacht
 • is jonger dan 40 jaar
 • woont in de agglomeratie Amsterdam.