Het Stedelijk Museum Amsterdam (SMA) is op zoek naar een Zakelijk Directeur.

DE ORGANISATIE

Het Stedelijk Museum Amsterdam staat in het bruisende hart van het culturele centrum van Amsterdam, het Museumplein, waar de meest vooraanstaande musea van Amsterdam zijn gevestigd. Het SMA is een plek waar een breed en divers publiek moderne en hedendaagse kunst en vormgeving kan ontdekken en ervaren. Het SMA beheert een unieke collectie en zijn rol als platform voor hedendaagse kunst is legendarisch. De missie van SMA is het leven van mensen te verrijken en een andere blik op individuele en maatschappelijke vragen te bieden. Inclusie en diversiteit staan daarbij hoog op de agenda. Zie www.stedelijk.nl voor uitvoeriger informatie. 

De afgelopen jaren is er veel onrust in de top van de organisatie geweest maar de rust is inmiddels hersteld. Het personeel van het SMA is toegewijd en enthousiast over de nieuwe directeur Rein Wolfs, die in december zal aantreden, en kijkt vol verwachting uit naar de nieuwe zakelijk directeur. Bij SMA werken circa 165 vaste medewerkers plus circa 45 vrijwilligers en 60 stagiaires. 

De organisatie en besturing

De stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft een governance-structuur met een raad van toezicht (RvT) en een bestuur. Leden van de RvT worden benoemd door de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en wethouders (B&W). De RvT heeft ingevolge de statuten (artikel 5 lid 1) het aantal leden van het bestuur vastgesteld op twee. 

Bestuursleden worden door de RvT benoemd na advisering door de ondernemingsraad (OR) en gehoord door B&W (artikel 5 lid 4). Op 5 juni 2019 heeft de RvT de heer Rein Wolfs per 1 december 2019 tot bestuurslid benoemd in de functie van directeur en hem aangewezen als voorzitter van het bestuur (artikel 5 lid 3). Tevens is hij bestuurder in het kader van de WOR. De RvT wenst nu in samenspraak met Rein Wolfs een tweede lid voor het bestuur te werven ter benoeming als zakelijk directeur uiterlijk per 1 januari 2020. 

Directeur en zakelijk directeur zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het integraal besturen van de stichting en voor de resultaten van SMA. Het primaat van het artistiek-inhoudelijke en de verantwoordelijkheid voor een in alle opzichten gezonde bedrijfsvoering dienen door beide directeuren onvoorwaardelijk te worden onderschreven. In een bestuursreglement zal een definitieve taakverdeling tussen de directeur en de zakelijk directeur in goed onderling overleg worden vastgesteld (artikel 5 lid 12 statuten). Dit laat de collegiale verantwoordelijkheid van het bestuur onverlet. 

Na onrustige jaren voor wat betreft toezicht en bestuur, werkt de organisatie sinds eind 2017 onder leiding van een interim-directie aan verbeteringen, maar structureel is de bedrijfsvoering nog onvoldoende op orde. Denk hierbij aan thema’s als samenwerken aan gezamenlijke op elkaar afgestemde doelstellingen en het verdelen van taken en bevoegdheden. Vooruitlopend op zijn indiensttreding op 1 december 2019 wordt Rein Wolfs door interim-bestuurder Jan Willem Sieburgh betrokken bij belangrijke strategische ontwikkelingen, veranderingen in de inrichting van de organisatie en benoemingen van cruciale vacatures. 

Rapportage, structuur en taakverdeling

De toekomstige statutaire directie zal bestaan uit de directeur en de zakelijk directeur. Rein Wolfs is voorzitter van de directie en het boegbeeld van de organisatie. Samen vormen de directeur en de zakelijk directeur het collegiale bestuur van de stichting, rapporterend aan de eveneens collegiaal verantwoordelijke raad van toezicht. De directieleden hebben als eerste aanspreekpunt binnen de raad van toezicht de voorzitter. 

Alle artistiek-inhoudelijke beslissingen zijn van invloed op de organisatie, aangezien er tijd, ruimte, mensen en/of middelen mee gemoeid zijn. Alle bedrijfsmatige beslissingen zijn van invloed op de inhoudelijke kwaliteit en de reputatie van SMA. Beide directeuren dienen de missie van SMA te onderschrijven, zich te houden aan statuten, wet- en regelgeving en de bij het museum van toepassing zijnde codes, een goede werkgever te zijn, de noodzaak van publiek-private financiering te begrijpen, kansen te zien, risico’s te mitigeren en zorg te dragen voor de continuïteit van SMA. Tegen die gemeenschappelijke achtergrond, kunnen beide directeuren onafhankelijk jegens elkaar en met respect voor elkaars primaire verantwoordelijkheidsgebieden opereren en samen tot eenduidige bestuursbesluiten komen. De raad van toezicht kan incidenteel gevraagd worden zijn raadgevende rol te vervullen indien de directeuren daaraan behoefte hebben om op één lijn te komen. Ten opzichte van de interne organisatie en derden spreekt het bestuur altijd met één mond. De directeuren zijn bij ontstentenis of belet van een van beiden elkaars plaatsvervanger. 

Hieronder beschrijven we de taakverdeling voor de directieleden in grote lijnen. 

Voorzitter directeur:

 • Collectiebeheer 
 • Conservatoren en onderzoek 
 • Educatie, interpretatie en publicaties 
 • Marketing & communicatie 

Zakelijk directeur:

 • Finance & Control 
 • HRM 
 • Juridische zaken 
 • Secretariaat 
 • Facilities en veiligheid (publieksservice, beveiliging, gebouwbeheer en ICT) 

Gezamenlijke aansturing van de onderwerpen:

 • Compliance 
 • Development (fondsenwerving) 
 • Projectbureau (i.v.m. de samenhang tussen de projectorganisatie en de lijnorganisatie) 
 • De stichting Stedelijk Museum Fonds. 
 • Ondernemingsraad 

Zoals eerder beschreven zal er voor de aanstelling een definitieve verdeling afgesproken worden. 

De Positie

Kennis en ervaring

SMA zoekt in de toekomstige zakelijk directeur een allround manager met bewezen succesvolle ervaring in een complexe organisatie van professionals. Een kandidaat die aantoonbare kwaliteiten heeft om leiding te geven aan een grote diversiteit aan vakgebieden. Die ervaring moet naast breed inhoudelijk, ook aanwezig zijn op het gebied van verbetering van de samenhang en effectiviteit van organisaties en het motiveren en inspireren van de medewerkers. 

Vanzelfsprekend is een grote affiniteit met de missie van SMA van belang, zonder eigen artistieke ambities te hebben. Daarmee zal de zakelijk directeur de kernwaarden van SMA moeten onderschrijven en daadwerkelijk vormgeven in houding en gedrag (nieuwsgierig, eigenzinnig, open, ambitieus en ondernemend). 

Ervaring met openbaar bestuur, adviesraden en publieke-private financiering, evenals interesse in maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen is van belang. 

Persoonlijkheid en cultuur

De juiste kandidaat is een snelle intelligente denker die de handen uit de mouwen kan steken. Iemand met mensenkennis die een neus heeft voor kwaliteit. De combinatie van goede inhoudelijke analyse, integriteit en de inzet van de eigen gezonde intuïtie maakt iemand succesvol en gewaardeerd. Dat impliceert ook een onafhankelijk kritisch oog op zaken die niet in overeenstemming zijn met het beleid of de doelstelling van het SMA. 

De kandidaat die kan inspireren en verbinden, en ook rechtvaardig, veranderingsgezind en daadkrachtig is, zal binnen SMA een succesvolle en bevredigende positie kunnen vervullen. De juiste kandidaat is loyaal aan collega(’s) en eerder genomen eigen beslissingen. 

Competenties

 • Doelgericht zakelijk leiderschap 
 • Organisatieontwikkeling en gedragsbeïnvloeding 
 • Vasthoudend zonder rigide en ongenaakbaar te zijn 
 • Conceptueel en strategisch 
 • Onbeschroomd, maar niet bot of onhandig 
 • Zorgvuldig op inhoud, proces en de relatie 
 • Onafhankelijk analytisch en in staat tot zelfstandige oordeelsvorming 
 • Collegiaal en consensus gericht 
 • In staat tot reflectie op eigen functioneren en houding en gedrag 
 • Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift (minimaal Nederlands en Engels). 

Opleidingseisen

Academisch denk- en werkniveau, door opleiding en werkervaring. 

PROCEDURE

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt het Stedelijk Museum Amsterdam bij het selecteren van een Zakelijk Directeur.

Kandidaten kunnen meer informatie opvragen en op de vacature reageren via onderstaande button:
Solliciteren

 • De deadline is woensdag 18 september 2019.