Nieuws — 7 okt 2017

Directie en Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam hebben kennisgenomen van de publicatie in NRC Handelsblad van zaterdag 7 oktober over de Borgmann-schenking. Zij herkennen zich niet in het beeld dat in deze publicatie wordt opgeroepen en zij nemen daarvan dan ook afstand. Een inhoudelijke reactie volgt later en zal wederom worden gepubliceerd.

Inhoudelijke reactie (09-10-2017)

VERKLARING STEDELIJK MUSEUM NRC PUBLICATIE INZAKE BORGMANN-SCHENKING

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft kennisgenomen van de publicatie in NRC Handelsblad van zaterdag 7 oktober over de Borgmann-schenking. In algemene zin herkent de directie zich niet in het beeld dat in deze publicatie wordt opgeroepen en zij neemt daarvan dan ook afstand. 

De organisatie handelt overeenkomstig de Governance Code Cultuur, dus ook als het gaat om bruiklenen en aankopen. 

Het Stedelijk Museum gaat zorgvuldig om met verwerving van nieuwe werken en donaties. Dat is ook gebeurd rondom het aangaan van de afspraken met de verzamelaar Thomas Borgmann. Deze zijn destijds grondig beoordeeld en vervolgens goedgekeurd. 

Het gaat hier om een, in omvang en waarde van de betrokken kunstwerken, voor het Stedelijk Museum unieke overeenkomst. Deze omvatte naast een zeer grote schenking ook werken in langdurige bruikleen en de aankoop van werken van Michael Krebber (Aspirin, 6 schilderijen) en Matt Mullican (Subject Driven, mixed media-installatie over 5 museumruimtes). Deze aankopen vonden gelijktijdig plaats met de schenking. De beide aankopen zijn aanvankelijk niet opgenomen in het op de website gepubliceerde jaarverslag 2016 omdat de eigendom pas na drie jaar overgaat naar het Stedelijk.
De met de aankoop gemoeide kosten, zijnde € 1,5 miljoen, worden namelijk gespreid over drie jaar betaald, waarna de eigendom naar het Stedelijk overgaat. Op uitdrukkelijke aanwijzing van de externe accountant is dit ook boekhoudkundig niet in één keer verwerkt. Er is € 500.000,-  geconsolideerd in het totaalbedrag van alle aankopen over 2016 in de jaarrekening opgenomen.
Inmiddels zijn in het jaarverslag 2016 de werken, in afwijking met onze normale verslaglegging alsnog, en ter verduidelijking opgenomen (ook al is de eigendom nog niet volledig).

Ten aanzien van de Borgmann-transactie is ook op het punt van transparantie gehandeld op de voor het museum gebruikelijke werkwijze. De verwerving in 2016 bij Borgmann van het werk van Matt Mullican is overigens in juni 2016 in een persbericht gecommuniceerd, aangezien het ging om een zeer bijzonder en groot werk. 

Tenslotte meldt het Stedelijk Museum dat als gevolg van een fout in de gegevensverwerking de nevenfuncties van beide directeuren en de leden van de Raad van Toezicht niet juist waren vermeld in het jaarverslag. Deze fout is inmiddels hersteld.