Deze spelregels zijn van toepassing op de winactie/prijsvraag van het Stedelijk Museum Amsterdam gevestigd en kantoorhoudend aan de Van Baerlestraat 31, Amsterdam, Nederland.

Actievoorwaarden en spelregels bij prijsvragen en winacties

1. Winacties en prijsvragen worden uitgeschreven door het Stedelijk Museum Amsterdam. Op winacties en prijsvragen zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

2. Deelname vindt plaats wanneer je hebt gereageerd op onze Facebook-pagina, Instagram-pagina, een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie/prijsvraag.

4. Medewerkers van het Stedelijk Museum zijn uitgesloten van deelname aan acties.

5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

7. De looptijd van de winactie/prijsvraag staat aangegeven in de beschrijving van de winactie/prijsvraag.

8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

9.Een onafhankelijk jury zal de inzendingen beoordelen en de winnaars kiezen.

10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het account of e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar naam bij de bekendmaking van de winnaars op het platform of publicaties van het Stedelijk Museum Amsterdam, of op de kanalen van het Stedelijk Museum Amsterdam op Facebook, dan wel Instagram of een ander online platform dat het Stedelijk Museum Amsterdam beheert.

11. Het Stedelijk Museum Amsterdam kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, zonder dat het Stedelijk Museum Amsterdam daardoor op enigerlei wijze gehouden is tot vergoeding van schade jegens de deelnemer.

12. Het Stedelijk Museum Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele opmaak-druk- of typefouten. Het Stedelijk Museum Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de winactie. Het Stedelijk Museum Amsterdam is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de winactie door voornoemde storingen. De deelnemer vrijwaart het Stedelijk Museum Amsterdam voor alle aanspraken van derden, die gerelateerd zijn aan de inzending.

13. Het Stedelijk Museum Amsterdam is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de verstrekte prijzen en verstrekt geen garanties met betrekking tot de prijzen. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor een beurs, filmbezoek, bijeenkomst of soortgelijke evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

14. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd met alle deelnemers, uitgezonderd de winnaar(s).

15. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

16. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan de winactie/prijsvraag. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door het Stedelijk Museum Amsterdam voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door het Stedelijk Museum Amsterdam.

18. Het Stedelijk Museum Amsterdam handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

19. Deze prijsvraag/winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in verband gebracht met Facebook, Instagram of een ander social netwerk.

20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

22 Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met het Stedelijk Museum Amsterdam, via e-mail: info@stedelijk.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

23. Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft het recht om alle aangeleverde input met betrekking tot de prijsvraag/winactie voor onbepaalde tijd naar eigen inzicht te gebruiken en te publiceren, zonder recht van deelnemer op enige compensatie of vergoeding door het Stedelijk Museum Amsterdam. De deelnemer doet afstand van alle rechten die hiermee verband houden. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden met de deelnemers.