Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Stedelijk Museum Amsterdam (‘wij’ of ‘ons’) verwerkt uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan ons verstrekt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens respecteren wij uw privacy en worden er nooit meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is. Op deze pagina geven wij informatie over de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze verwerken.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verwerken, afhankelijk van de situatie, één of meer van de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Uw bankrekeningnummer;
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten;
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het sluiten van een overeenkomst, zoals schenkingsovereenkomsten, bruikleenovereenkomsten en overeenkomsten met leveranciers.
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verwerken deze persoonsgegevens doordat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert via een uitzendbureau of een werving- en selectiebureau.

Websitebezoek

Bij een bezoek aan de website verwerken wij uw IP-adres. Het doel van deze verwerking is het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website om deze te analyseren en te verbeteren. Hierbij worden er cookies geplaatst. De juridische grondslag voor het verwerken van dit persoonsgegeven is ons gerechtvaardigd belang om de website goed te laten functioneren en om gegevens te verzamelen waarmee we de website kunnen verbeteren. De websitestatistieken worden gegenereerd door Google Analytics. Google ontvangt in dit kader uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door het Stedelijk Museum Amsterdam verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Kaartverkoop

Bij kaartverkoop verzamelen wij de volgende gegevens: aanhef (niet verplicht), naam, e-mailadres, woonplaats, land en betalingsgegevens per betaaltype. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel de met u gesloten koopovereenkomst uit te voeren. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de betalingen voor de kaartjes wordt er gebruik gemaakt van het online betaalplatform van Adyen. In dit kader ontvangt Adyen uw persoonsgegevens.

Abonneren op de nieuwsbrief

Bij het abonneren op de nieuwsbrief verzamelen wij de volgende gegevens: naam en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel u onze nieuwsbrief te sturen. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw toestemming. Bij de verzending van de nieuwsbrief wordt er gebruik gemaakt van e-mail marketing software van Spotler. In dit kader ontvangt Spotler uw persoonsgegevens.

Boeken rondleiding

Bij het boeken van een rondleiding verzamelen wij de volgende gegevens: naam bedrijf/school (niet verplicht), aanhef (niet verplicht), naam, e-mailadres, plaats en land. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel (i) u een rondleiding te geven in het museum en (ii) om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang, de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de betalingen voor rondleidingen wordt er gebruik gemaakt van het online betaalplatform van Adyen. In dit kader ontvangt Adyen uw persoonsgegevens.

Memberships

Bij het afsluiten van memberships van het Stedelijk Museum Amsterdam verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres en geboortedatum. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel (i) u een membership aan te bieden, (ii) om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden en (iii) voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, uw toestemming en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de verzending van de persoonsgegevens en de nieuwsbrief wordt er gebruik gemaakt van e-mail marketing software van Spotler. In dit kader ontvangt Spotler uw persoonsgegevens.

Relatiebeheer

Bij het onderhouden en beheren van relaties met onder andere bezoekers, begunstigers, kunstenaars, musea en andere ondernemingen verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht) en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens om diverse relaties te onderhouden. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigde belang om relaties te onderhouden teneinde diensten, producten, communicatie en fondsenwerving te verbeteren.

Sollicitaties en werknemers 

Bij een sollicitatie op een vacature van het Stedelijk Museum Amsterdam verzamelen wij de volgende gegevens: naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en andere persoonsgegevens die uw LinkedIn profiel, CV en/of motivatiebrief bevatten. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het behandelen van uw sollicitatie. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om geschikte kandidaten te vinden. Bij de werving en selectie wordt er gebruik gemaakt van de software van tool2match. In dit kader ontvangt tool2match uw persoonsgegevens. Nadat een sollicitant is aangenomen, wordt er op grond van een wettelijke verplichting een personeelsdossier bijgehouden.

Cameratoezicht

Wij maken gebruik van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden. De beelden van dit cameratoezicht worden maximaal vier weken bewaard en niet gedeeld met derden, tenzij de gegevens nodig zijn in het kader van een onderzoek van de politie of andere autoriteiten. De juridische grondslag voor het cameratoezicht is gerechtvaardigd belang en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Foto's en video-opnames

In het Stedelijk Museum Amsterdam worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt ten behoeve van commerciële en journalistieke doeleinden. De juridische grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang en/of uw toestemming. Indien u bezwaar heeft tegen deze verwerking kan er een beroep worden gedaan op een van uw rechten uit de AVG die aan het einde van deze privacyverklaring worden weergegeven.

Bewaren en beveiligen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met uitzondering van wettelijke bewaartermijnen. Daarnaast nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, treffen wij diverse technische en organisatorische maatregelen.

Delen met anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan werknemers van het Stedelijk Museum Amsterdam en derden die diensten aan ons verlenen, bijvoorbeeld voor de afhandeling van de betalingen, voor de verzending van nieuwsbrieven en de afhandeling van memberships. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van het Stedelijk Museum Amsterdam, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacyverklaring vermelde grondslagen.

Wij geven buiten de Europese Economische Ruimte uitsluitend persoonsgegevens door aan Google bij het gebruik van Google Analytics. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles, waardoor er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 45 AVG.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten omvatten:

 • Het recht op inzage. U kunt ons kosteloos verzoeken om informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn met inachtneming van het doel van de verwerking.
 • Het recht op gegevenswissing. Wij zullen uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen indien een van de gevallen van artikel 17 AVG van toepassing is.
 • Het recht op intrekking van uw toestemming. U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde intrekken.
 • Het recht op het maken van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien wij de verwerking baseren op de juridische grondslag van het gerechtvaardigde belang.
 • Het recht op beperking. U heeft het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht geldt indien een van de elementen van artikel 18 AVG van toepassing is. Het gevolg hiervan is dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en gewijzigd zullen worden.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Het recht op het indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met deze privacyverklaring.


U kunt een verzoek tot uitoefening van deze rechten sturen naar info@stedelijk.nl. Het Stedelijk Museum Amsterdam zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en zal daarbij de wettelijke termijnen in acht nemen.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Het Stedelijk Museum Amsterdam kan deze privacyverklaring eenzijdig aanpassen. In het geval van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij u daarvan duidelijk op de hoogte brengen via onze website.

Heeft u vragen of klachten?

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via info@stedelijk.nl.

Stedelijk.nl is een website van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het Stedelijk Museum Amsterdam is als volgt te bereiken:

Bezoekadres

Hoofdingang:
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam

Postadres:
Stedelijk Museum
Postbus 75082
1070 AB Amsterdam

Telefoon:
T 020 5732 911
F 020 6752 716
M info@stedelijk.nl