Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Stedelijk Museum Amsterdam kan persoonsgegevens over u verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) doordat u gebruik maakt van de diensten van het Stedelijk Museum Amsterdam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan het Stedelijk Museum Amsterdam verstrekt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens respecteert het Stedelijk Museum Amsterdam uw privacy. Op deze pagina laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze verwerken.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
  • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
  • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
  • Uw bankrekeningnummer;
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten;
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
  • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens doordat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert via een uitzendbureau of een werving- en selectiebureau.

De website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om de website goed te laten werken en ook om gegevens te verzamelen waarmee we de website kunnen verbeteren. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

Websitebezoek

Bij uw bezoek aan de website verwerken wij uw IP-adres. Wij verwerken dit persoonsgegeven voor het plaatsen van cookies met het doel om statistieken te genereren betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren. De juridische grondslag voor het verwerken van dit persoonsgegeven is ons gerechtvaardigd belang om deze websitestatistieken te genereren.  De websitestatistieken worden gegenereerd door Google Analytics. Google kan in dit kader uw persoonsgegevens ontvangen. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 45 van de AVG.

Kaartverkoop

Bij kaartverkoop verzamelen wij de volgende gegevens: aanhef (niet verplicht), naam, e-mailadres, woonplaats, land en betalingsgegevens per betaaltype. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel de met u gesloten koopovereenkomst uit te voeren. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Betalingen voor de kaartjes lopen via Adyen, een online betaalplatform. Adyen kan in dit kader uw persoonsgegevens ontvangen.

Abonneren op de nieuwsbrief

Bij het abonneren op de nieuwsbrief verzamelen wij de volgende gegevens: naam en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel u onze nieuwsbrief te sturen. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw toestemming. De verzending van de nieuwsbrief loopt via Spotler, een leverancier van e-mail marketing software. Spotler kan in dit kader uw persoonsgegevens ontvangen.

Boeken rondleiding

Bij het boeken van een rondleiding verzamelen wij de volgende gegevens: naam bedrijf/school (niet verplicht), aanhef (niet verplicht), naam, e-mailadres, plaats en land. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel (i) u een rondleiding te geven in ons museum en (ii) om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang, de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Betalingen voor de rondleidingen lopen via Adyen, een online betaalplatform. Adyen kan in dit kader uw persoonsgegevens ontvangen.

Memberships

Bij het afsluiten van memberships van het Stedelijk Museum Amsterdam verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres en geboortedatum. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel (i) u een membership aan te bieden, (ii) om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden en (iii) voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, uw toestemming en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. De verzending van de persoonsgegevens en de nieuwsbrief loopt via Spotler, een leverancier van e-mail marketing software. Spotler kan in dit kader uw persoonsgegevens ontvangen.

Sollicitaties

Bij een sollicitatie op een vacature bij het Stedelijk Museum Amsterdam verzamelen wij de volgende gegevens: naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en andere persoonsgegevens die op/in uw LinkedIn profiel, CV en/of motivatiebrief zijn opgenomen. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het behandelen van uw sollicitatie. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om geschikte kandidaten te vinden. De verzending van de persoonsgegevens loopt via tool2match. Tool2match kan in dit kader uw persoonsgegevens ontvangen.

Cameratoezicht

Het Stedelijk Museum Amsterdam maakt gebruik van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden. De beelden van dit cameratoezicht worden maximaal vier weken bewaard, tenzij de gegevens nodig zijn in het kader van een onderzoek van de politie of andere autoriteiten. De beelden worden niet gedeeld met derden, tenzij de politie of andere autoriteiten bepaalde beelden opvragen. De juridische grondslag voor het cameratoezicht is gerechtvaardigd belang en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang het Stedelijk Museum Amsterdam gegevens bewaart

Het Stedelijk Museum Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt  noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Stedelijk Museum Amsterdam via info@stedelijk.nl.

Delen met anderen

Het Stedelijk Museum Amsterdam kan uw persoonsgegevens verstrekken aan werknemers van het Stedelijk Museum Amsterdam en derden die diensten aan het Stedelijk Museum Amsterdam verlenen, bijvoorbeeld voor de afhandeling van de betalingen, voor de verzending van nieuwsbrieven en de afhandeling van memberships.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacyverklaring vermelde grondslagen.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van het Stedelijk Museum Amsterdam, sluit het Stedelijk Museum Amsterdam met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Uw rechten

U heeft het recht om het Stedelijk Museum Amsterdam te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om het Stedelijk Museum Amsterdam te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens naar u of naar een ander bedrijf over te dragen. Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. U kunt een verzoek tot uitoefening van deze rechten sturen naar info@stedelijk.nl. Het Stedelijk Museum Amsterdam zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en zal daarbij de wettelijke termijnen in acht nemen. U heeft ook het recht om bij het Stedelijk Museum Amsterdam bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Het Stedelijk Museum Amsterdam kan deze privacyverklaring  eenzijdig aanpassen. In het geval van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij u daarvan duidelijk op de hoogte brengen via onze website.

Heeft u vragen of klachten?

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met het Stedelijk Museum Amsterdam via info@stedelijk.nl. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, tel: 088 - 1805 250).

Stedelijk.nl is een website van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het Stedelijk Museum Amsterdam is als volgt te bereiken:

Bezoekadres

Hoofdingang:
Museumplein 10
1071 DJ Amsterdam

Postadres:
Stedelijk Museum
Postbus 75082
1070 AB Amsterdam

Telefoon:
T 020 5732 911
F 020 6752 716
M info@stedelijk.nl