Voor de Marina Abramović-tentoonstelling geldt een toeslag. Zie Stedelijk.nl/toeslag, ook voor uitzonderingen.

WEBSITE

Het Stedelijk Museum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Stedelijk Museum alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de  informatie via Internet alsmede technische storingen. De website maakt gebruik van cookies. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van cookies kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld. Voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

AUTEURSRECHT

De inhoud van deze website is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Stedelijk Museum.

Verbod op scraping

Het is uitdrukkelijk verboden om deze website of enige inhoud daarvan te scrapen of anderszins geautomatiseerd informatie te extraheren. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software, ongeacht de aard ervan, voor het verzamelen van gegevens van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is strikt verboden.

Het schenden van dit verbod kan leiden tot juridische stappen en schadevergoedingseisen. Wij behouden ons het recht voor om elke vorm van ongeoorloofde toegang tot onze website te voorkomen en zullen maatregelen nemen om ons recht op intellectueel eigendom te handhaven.

E-MAIL

De informatie verzonden in een Stedelijk Museum e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in Stedelijk Museum e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. 

Stedelijk Museum Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Externe e-mail wordt door het Stedelijk Museum Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.