NAAM

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam

RSIN

815066478

CONTACTGEGEVENS

Zie contactgegevens

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren en vervreemden van: (a) Museumcollecties die onder de naam of met de bestemming "Stedelijk Museum Amsterdam" in eigendom toebehoren aan de gemeente Amsterdam en van (b) kunstwerken die in eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen toebehoren) aan de Stichting (of aan de stichting verbonden rechtspersonen die kunstwerken ten behoeve van de stichting in eigendom houdt respectievelijk zal houden) of die anderszins ter beschikking zullen worden gesteld aan de stichting.

BESTUURSSAMENSTELLING

Stichting Stedelijk Museum wordt bestuurd door de Directie die bestaat uit twee personen:

  • artistiek directeur
  • algemeen directeur

De directie opereert als een team met gedeelde verantwoordelijkheden en is als geheel verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van het Stedelijk Museum. Ieder van de directieleden is specifiek verantwoordelijk voor een aantal sectoren waarin de organisatie is verdeeld: de artistiek directeur voor de Sectoren Conservatoren & Onderzoek, Collectiebeheer en Educatie & Publieksbegeleiding en de algemeen directeur voor Projectbureau, Development, Marketing & Communicatie en Facilities. Personeel & Organisatie, Financiën, Secretariaat en Juridische zaken zijn stafafdelingen. 

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde. 

Raad van Toezicht
Directie 

BELONINGSBELEID

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed. 

De werknemers van het Stedelijk Museum vallen onder een eigen CAO. 

BELEIDSPLAN

De artistiek-inhoudelijke visie is verankerd in het nieuwe mission statement van het Stedelijk Museum: Het Stedelijk Museum is een internationaal instituut in Amsterdam gewijd aan moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Het Stedelijk is een (t)huis voor kunst, voor kunstenaars en een breed publiek, waar artistieke productie en originaliteit wordt gestimuleerd, gepresenteerd, verzameld, beschermd en heroverwogen. Het museum kent grote waarde toe aan de vindingrijkheid van kunstenaars en designers en werkt met hen samen in de productie en representatie van hun geschiedenis. Het Stedelijk omarmt zijn primaire verantwoordelijkheid en centrale rol in de gemeenschap van lokale, nationale en internationale kunstorganisaties, om te dienen als een richtinggevend, ambitieus model en een overtuigend pleitbezorger voor de vitale rol van kunstenaars, kunst, cultuur en culturele instituties in de samenleving. Educatie is een primaire opdracht . Met Amsterdam als thuisbasis, zal het Stedelijk Museum zich herpositioneren als een internationaal en nationaal maatgevend instituut, dat een onmisbare bijdrage levert aan het werkveld van kunstenaars en het Amsterdamse culturele ecosysteem. Het museum spreekt een zo breed mogelijk publiek aan: in Amsterdam, in Nederland en internationaal. Door middel van innovatieve collectiepresentaties, tijdelijke tentoonstellingen, educatie, grote manifestaties, duurzame en relevante samenwerkingsverbanden en een spraakmakend Public Program, zet het Stedelijk Museum de stad Amsterdam wederom op de kaart als centrum voor de kunst. De kernovertuiging die alle activiteiten van het museum voedt is dat kunst (en design) en kunstenaars een verrijkende en blijvende bijdrage leveren aan onze complexe hedendaagse samenleving.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording.