Nieuws — 18 dec 2017

Update onderzoeken 16 maart 2018

Nadat in december 2017 een begin is gemaakt met het onafhankelijk onderzoek naar goed bestuur, is in samenspraak met de gemeente Amsterdam de onderzoeksopdracht in februari 2018 definitief geformuleerd. Daarbij zijn de onderzoeken naar goed bestuur en het naleven van de beloningsregelgeving samengevoegd. Mr S.E. Eisma, en Mr J.A.J. Peeters leiden het onderzoek. Waar nodig zal specifieke expertise worden ingeschakeld, bijvoorbeeld als het gaat over de Wet Normering Topinkomens. De uitkomst van het hele onderzoek wordt voor de zomer van 2018 verwacht.

Onderzoeken naar Stedelijk Museum van start 18 december 2017

De gemeente Amsterdam heeft haar definitieve goedkeuring gegeven aan twee onafhankelijke onderzoeken bij Stedelijk Museum Amsterdam. Daarnaast heeft de gemeente de Amsterdamse Kunstraad verzocht advies uit te brengen over de positionering van het museum. 

Het eerste onderzoek gaat over Governance, transparantie en nevenfuncties. Het tweede gaat over de naleving van de beloningsregelgeving en de Wet Norming Topinkomens (WNT). Zoals bekend nam de Raad van Toezicht het museum in oktober het initiatief tot het instellen van twee onafhankelijke onderzoeken naar aanleiding van publicaties over het museum. De gemeente Amsterdam nam later het opdrachtgeverschap van de beide onderzoeken over. 

Transparant

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Madeleine de Cock Buning, kijkt uit naar de conclusies en aanbevelingen van de twee rapporten, maar stelt tevens dat het toezichtsorgaan in de tussentijd niet stil wil blijven zitten. ‘We zijn een publieke instelling die met publiek én privaat geld wordt gefinancierd. Dat geeft spanning en daar moet je transparant mee omgaan.’ De Raad, die de Governance Code Cultuur (GCC) en de Ethische code voor Musea (ICOM) onderschrijft, constateert dat alleen al de schijn van belangenverstrengeling schadelijk kan zijn. Het Stedelijk Museum wil daarom ook daarover pro-actief gaan communiceren ‘zodat voor iedereen de keuzes die hierbij worden gemaakt helder zijn.’ Zie de brief die de RvT hierover heeft opgesteld. In het jaarverslag over 2017 zal dit duidelijk naar voren komen. 

Balans

Om de balans tussen publieke belangen en het cultureel ondernemerschap in evenwicht te houden, is ook de samenstelling van de Raad van groot belang. Er zal goed worden gekeken naar de verschillende deskundigheden, ervaring en achtergronden bij de deze samenstelling, teneinde het juiste evenwicht te vinden. De Cock Buning: ‘Het gesprek daarover is al gaande, maar vanzelfsprekend gaan wij de inzichten van de onderzoekers daarover meenemen.’ 

Slagvaardiger organisatie

De Raad wil wachten met de benoeming van de nieuwe directie tot na afronding van de onderzoeken en tot na het advies van de Amsterdamse Kunstraad over de positionering van het Stedelijk Museum. Ook de benoeming van een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de Raad van Toezicht zal pas daarna plaatsvinden. Wel zal ze op korte termijn een nieuw lid benoemen voor het Audit Comité van de Raad van Toezicht. Het gaat om iemand met stevige financiële kennis en ruime ervaring in het publieke domein omdat de Raad versterking op dat gebied noodzakelijk acht. Intussen bouwt de Raad van Toezicht verder aan de organisatie van het Stedelijk Museum. De Cock Buning: ‘We hebben organisatiedeskundige Ronald van Weegen vorige maand gevraagd om samen met de door ons benoemde interim-directeur Jan Willem Sieburgh de organisatie van het museum slagvaardiger en toekomstbestendig te helpen maken.’ 

Succesvol openingsweekend

Het museum kijkt terug op een succesvol openingsweekend van STEDELIJK BASE dat is bezocht door bijna 5.500 mensen. Met deze vernieuwende presentatie plaatst het Stedelijk de vaste collectie in een nieuw licht. De nieuwe collectiepresentatie is het sluitstuk van de herindeling van het gebouw waardoor het museum logischer is ingedeeld en twee derde van de ruimte is gewijd aan de vaste collectie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de press office van Stedelijk Museum Amsterdam, 020 – 573 2660 / 662, pressoffice@stedelijk.nl, Udo Feitsma (06-50 621 66 88) of Irene Start (06- 28 777 991).