Foto: Tomek Dersu Aaron

per 1 juni 2020

Het Stedelijk Museum Amsterdam zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten in overeenstemming met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, evenals de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. 

Expliciete beelden
Sommige kunstwerken in de het Stedelijk Museum Amsterdam bevatten expliciete beelden en kunnen als aanstootgevend worden ervaren. Hoewel een bepaalde mate van provocatie inherent is aan hedendaagse kunst, zal het museum waar nodig en indien gepast een waarschuwing plaatsen bij deze werken.

ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES 

Artikel 1.1 

Onder 'het museum' en het Stedelijk Museum Amsterdam wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, beveiligers en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden. 

Artikel 1.2 

Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het Stedelijk Museum Amsterdam valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, entree, aula's en vergaderkamers, koffiekamer, terras, depot, buitenruimte en eventuele dependance, met uitzondering van restaurant TEN. 

Artikel 1.3 

Onder `bezoeker' wordt verstaan iedereen die op enigerlei manier, al dan niet (in)-direct met het Stedelijk Museum Amsterdam een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het museum wordt georganiseerd voor de bezoeker. 

Artikel 1.4 

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Stedelijk Museum Amsterdam en een bezoeker. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 1.5 

De toepasselijkheid van deze bezoekersvoorwaarden laat onverlet de toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden, (hygiëne en gezondheids-)maatregelen en/of regelingen van het Stedelijk Museum Amsterdam. 

KAARTVERKOOP, AANBIEDINGEN EN PRIJZEN 

Artikel 2.1 

De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, beveiligers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. 

Artikel 2.2 

De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de bezoeker hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie. 

Artikel 2.3 

De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het Stedelijk Museum Amsterdam of een daartoe door het museum bevoegd verklaarde instantie. 

Artikel 2.4 

Het Stedelijk Museum Amsterdam is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), evenals in het geval van een calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. 

VERBLIJF IN HET MUSEUMCOMPLEX 

Artikel 3.1 

De bezoeker is uitsluitend gerechtigd het museumcomplex van het Stedelijk Museum Amsterdam te betreden op vertoon van een geldig verkregen toegangsbewijs, met uitzondering van het museumrestaurant TEN. Bewaar uw toegangsbewijs goed, zodat u deze desgevraagd aan een van onze medewerkers kunt tonen. Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Museumvereniging ‘veilig en verantwoord heropenen musea’, reglementen, de regels van het Stedelijk Museum, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van het Stedelijk Museum Amsterdam, beveiligers en publieksmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. 

Artikel 3.2 

De bezoeker dient om redenen van veiligheid identificeerbaar te zijn. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het museumcomplex ontzegd. 

Artikel 3.3 

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. 

Artikel 3.4 

Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex: 

 • aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; 

 • andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren; 

 • andere bezoekers en/of medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam en/of derden te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door niet voldoende afstand te houden van anderen, dan wel het niet opvolgen van andere(hygiëne en gezondheids-)maatregelen die gelden voor bezoek aan het museumcomplex of door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het museum echter expliciet worden toegestaan; 

 • (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden) geleidehonden betreft en deze een bezoeker met een identificatiepas begeleiden;

 • te roken 

 • etenswaren en consumpties mee te nemen en te nuttigen in het museumcomplex. Consumpties zijn uitsluitend toegestaan in het Zadelhoff café en de koffiebar. 

 • naar het oordeel van het personeel van het Stedelijk Museum Amsterdam in de expositieruimtes gebruik te maken van ongeschikte, of voor de bezoekers, medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam en/of de kunstobjecten, gevaarlijke rolstoelen, kinderwagens en buggy's; 

 • tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken. 

Artikel 3.5 

Het Stedelijk Museum Amsterdam behoudt zich het recht voor iedere bezoeker en diens bagage te onderwerpen aan een toegangscontrole. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam. Een bezoeker die medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie van het toegangsbewijs. 

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dat redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van het Stedelijk Museum Amsterdam, de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. 

De potentiele bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is. 

Artikel 3.6 

Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Stedelijk Museum Amsterdam is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken. 

Artikel 3.7

Het Stedelijk Museum Amsterdam kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.5 van deze Bezoekersvoorwaarden. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. 

Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, indien mogelijk schriftelijk. 

Artikel 3.8 

Het Stedelijk Museum Amsterdam laat regelmatig foto- en videoreportages maken in het museum. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteits- en/of commerciële doeleinden, wereldwijd en op welke wijze en via welke media en technologieën dan ook, in eigen producties of producties die met toestemming van het museum verschijnen. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Met het betreden van het Stedelijk Museum Amsterdam verklaart de bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking en verwerking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan hij of zij dit bij het Stedelijk Museum Amsterdam kenbaar maken. 

Artikel 3.9 

In het geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of andere daden van geweld, is het Stedelijk Museum Amsterdam gerechtigd de deuren te sluiten en de aanwezige bezoekers vervolgens een voor een naar buiten te leiden. De bezoekers kan alsdan worden verzocht zijn of haar medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en andere voorwerpen door of namens het Stedelijk Museum Amsterdam. Het Stedelijk Museum Amsterdam kan de bezoeker die zijn medewerking aan visitatie weigert, verzoeken om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij of zij het museumcomplex verlaat. 

KLACHTEN EN RECLAMERING 

Artikel 4.1 

Het Stedelijk Museum Amsterdam zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen. 

Artikel 4.2 

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Stedelijk Museum Amsterdam te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker: 

 • klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam; 

 • klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; 

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; 

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; 

 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex. 

Artikel 4.3 

Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Stedelijk Museum Amsterdam en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klacht kan online worden ingediend bij het volgende e-mailadres: info@stedelijk.nl. Bij het behandelen van klachten en verzoeken worden persoonsgegevens verwerkt. 

Artikel 4.4 

Het Stedelijk Museum Amsterdam onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5 

De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt.

AANSPRAKELIJKHEID VAN HET MUSEUM 

Artikel 5.1 

Voor schade ontstaan als gevolg van door het Stedelijk Museum Amsterdam en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2 

Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3 

In geen enkel geval is het Stedelijk Museum Amsterdam gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 • de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is; 

 • het door de verzekeraar van het museum aan hem ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; 

 • de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 

Artikel 5.4 

Het Stedelijk Museum Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of zijn medewerkers. 

Artikel 5.5 

Indien het Stedelijk Museum Amsterdam goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het museum. 

Artikel 5.6 

De aansprakelijkheid van het Stedelijk Museum Amsterdam wordt onder meer uitgesloten voor: 

a. Schade ten gevolge van handelen door derden (o.a. bezoekers); 

b. Schade ontstaan ten gevolge door eigen schuld, zoals door het niet (tijdig) opvolgen van instructies van personeel van het Stedelijk Museum Amsterdam. 

c. Schade als gevolg van het niet naleven van de bezoekersvoorwaarden en de regels die gelden bij een bezoek aan het Stedelijk Museum Amsterdam. 

Artikel 5.7 

De totale aansprakelijkheid van het Stedelijk Museum Amsterdam wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.  

Artikel 5.8 

In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Stedelijk Museum Amsterdam in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling. 

Artikel 5.9 

Aansprakelijkheid van het Stedelijk Museum Amsterdam voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10 

De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Stedelijk Museum Amsterdam of een van zijn functionarissen.

OVERMACHT 

Artikel 6.1 

Het Stedelijk Museum Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. Het Stedelijk Museum Amsterdam kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk danwel bezwaarlijk wordt. 

Artikel 6.2 

Onder omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden, onder meer begrepen, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, natuurrampen, blokkades, stakingen, bouwoverlast, brand, overstromingen, overheidsmaatregelen, epidemieën quarantaines en andere storingen of gebeurtenissen. 

Artikel 6.3 

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Stedelijk Museum Amsterdam gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, evenals alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, evenals toerekenbare tekortkoming van voornoemden. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Artikel 7.1

Het Stedelijk Museum Amsterdam verwijst de bezoeker naar de privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen. 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Artikel 8.1 

Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de informatiebalie van het museum.

Artikel 8.2 

Het Stedelijk Museum Amsterdam zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Het museum behoudt zich het recht voor om gevonden voorwerpen die na 3 maanden niet zijn afgehaald te vernietigen of af te geven aan een organisatie die zich inzet voor een goed doel, een en ander naar beoordeling van het museum. 

Artikel 8.3 

Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren. 

OVERIGE VOORWAARDEN 

Artikel 9.1

De toepasselijkheid van deze Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Stedelijk Museum Amsterdam. 

TOEPASSELIJK RECHT 

Artikel 10.1

Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Stedelijk Museum Amsterdam is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.2

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Stedelijk Museum Amsterdam voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam.

Deze Bezoekersvoorwaarden van het Stedelijk Museum Amsterdam zijn vastgesteld door de directie en zijn gepubliceerd op www.stedelijk.nl en gedeponeerd op 19 mei 2020 onder nummer 34236341 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

De directie van het Stedelijk Museum Amsterdam. 

Download als PDF