Dankzij de fondsen die het Stedelijk Museum Amsterdam ondersteunen, worden bijzondere en spraakmakende activiteiten mogelijk gemaakt. Het Stedelijk is zeer dankbaar voor deze waardevolle bijdragen aan tentoonstellingen, aankopen, restauraties, onderzoek, publicaties, educatie en publieksprogramma’s.

 • El Anatsui, In the World But Don’t Know the World, 2009, aluminium en koperdraad, 560 x 1000 cm, collectie Stedelijk Museum Amsterdam en Kunstmuseum Bern. © El Anatsui. Foto Peter Tijhuis.
 • Tentoonstelling Anne Imhof - Youth, 2022. Tentoonstelling render, subafbeelding (Exhibition Architecture and Supervision).
 • Dwars door het Stedelijk: After Six - Sheila Hicks. Foto: Maarten Nauw

Het Stedelijk Museum ontvangt genereuze steun van de volgende fondsen

Ammodo initieert, ontwikkelt en ondersteunt grensverleggende projecten binnen de beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap. Bij het Stedelijk Museum ondersteunde Ammodo onder meer de tentoonstellingen Hito Steyerl – I Will Survive en Anne Imhof – Youth. Daarnaast ondersteunt Ammodo meerjarig Buro Stedelijk, een nieuwe, experimentele plek voor kunst uit Amsterdam en de wereld.

De Annenberg Foundation is een familiefonds dat is opgericht om non-profit organisaties in Amerika en de rest van de wereld te steunen. Naast culturele non-profitorganisaties, ondersteunen zij tevens universiteiten, gezondheidsprogramma’s en het dierenwelzijn. Bij het Stedelijk Museum ondersteunde het fonds het tentoonstellingsprogramma van 2018.

Art Mentor Foundation Lucerne beschouwt zichzelf als een mentor van de kunsten. Het fonds is in het leven geroepen om gevestigde en erkende kunstenaars en educatoren die nieuwe en innovatieve paden bewandelen in de beeldende kunst, muziek en kunsteducatie te ondersteunen. Bij het Stedelijk Museum ondersteunde het fonds de tentoonstelling Kirchner en Nolde. Expressionisme. Kolonialisme.

BankGiro Loterij Fonds gelooft dat kunst en cultuur van betekenis zijn bij het geven van een antwoord op een aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving. Het BankGiro Loterij Fonds wil dit stimuleren en zo veel mogelijk mensen hiermee kennis laten maken. Om dit te bereiken werken zij samen met culturele pioniers die risico’s durven nemen én verandering veroorzaken. Bij het Stedelijk Museum ondersteunde het BankGiro Loterij Fonds het project ‘Wat je ziet ben je zelf’ dat als doel had inclusiviteit in het museum te bevorderen.

Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de VriendenLoterij. Zij werken samen als het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. Met een lening of garantiebijdrage in combinatie met een gegarandeerde kaartafname ondersteunen zij bijzondere culturele initiatieven die gericht zijn op een groot en breed publiek. Bij het Stedelijk Museum maakten zij de tentoonstellingen Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, De oase van Matisse, Jean Tinguely – Machinespektakel en Chagall, Picasso, Mondriaan e.a. Migranten in Parijs en Bruce Nauman mede mogelijk.

Fonds 1999 stelt zich ten doel de samenleving, primair in Nederland, beter te maken door initiatieven en projecten te steunen die de maatschappij vrolijker, inclusiever en positiever maken. Binnen het Stedelijk Museum ondersteunt het fonds projecten ter bevordering van de toegankelijkheid en inclusiviteit van het museum, waaronder Touch & Tell Tours, rondleidingen in NGT (Nederlandse Gebarentaal) en prikkelarme bezoekmomenten.

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Het fonds ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Fonds 21 ondersteunt meerjarig Buro Stedelijk, een nieuwe, experimentele plek voor kunst uit Amsterdam en de wereld. Het fonds maakte onder meer de tentoonstelling Hito Steyerl – I Will Survive mogelijk en was jarenlang hoofdbegunstiger van de Blikopeners.

Fonds Sluyterman van Loo bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het fonds heeft een bijdrage geleverd aan het Alzheimer-programma Onvergetelijk en draagt bij aan Studio I – Platform voor Inclusieve Cultuur.

Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte ondersteunt hedendaagse kunst op het gebied van beeldende kunst, muziek, film en literatuur. FABA ondersteunde tentoonstellingen in het Stedelijk, waaronder Jordan Wolfson: MANIC / LOVE / TRUTH / LOVE en Günther Förg– A Fragile Beauty.

Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt goede doelen in een viertal sectoren: Natuur en Milieu, Democratie en Rechtstaat, Medische Wetenschap en Kunst en Cultuur. Bij het Stedelijk Museum maakte het fonds het grootse overzicht Kazimir Malevich en de Russische avant-garde mede mogelijk en ondersteunden zij de landelijke uitbreiding van het Alzheimer-project Onvergetelijk.

Goethe-Institut is de wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek. Zij bevorderen de kennis van de Duitse taal in het buitenland en de internationale culturele samenwerking. Zij droegen onder andere bij aan ZERO: Let Us Explore The Stars en Günther Förg – A Fragile Beauty en Hito Steyerl -  I Will Survive.Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk noodfonds dat in 2020 en 2021 producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters ondersteunde bij corona-gerelateerde kosten om publiek veilig te kunnen ontvangen. Het Kickstart Cultuurfond ondersteunde projecten rondom de heropening na corona, zoals: educatieproject ‘Neem een Duik in de Kunst’, extra beveiligingskosten i.v.m. de corona-protocollen in 2020, en ‘I Love Art Stories’ waarmee we de tijdens diverse lockdowns ontstane online programmering verder hebben uitgebouwd.

Stichting Jaap Harten Fonds heeft ten doel het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. Bij het Stedelijk Museum draagt het Jaap Harten Fonds bij aan verschillende publicaties, zoals Remy Jungerman en Carlos Amorales.

K.F. Hein Fonds beheert het nagelaten vermogen van oprichter Karl Friedrich Hein en geeft steun aan organisaties en instellingen binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid. Bij het Stedelijk Museum ondersteunde het fonds tentoonstellingen als Kazimir Malevich en de Russische avant-garde en De oase van Matisse.

The Korea Foundation biedt ondersteuning aan vooraanstaande musea in het buitenland voor Korea gerelateerde tentoonstellingen en culturele / educatieve programma's met betrekking tot Koreaanse kunst. In het kader van dit programma introduceert het fonds de Koreaanse cultuur aan lokale bezoekers, waardoor de belangstelling voor Koreaanse kunst en Korea gerelateerde tentoonstellingen wordt gestimuleerd. Bij het Stedelijk ondersteunen zij de tentoonstelling Nam June Paik – The Future is Now.

LUMA Foundation is in 2004 opgericht om de activiteiten te ondersteunen van onafhankelijke kunstenaars en pioniers, alsook organisaties op het gebied van beeldende kunst en fotografie, publicaties, documentaires en multimedia. Zij ondersteunen onder meer de totstandkoming van Jean Tinguely – Machinespektakel en Jordan Wolfson: MANIC / LOVE / TRUTH / LOVE.

Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet. Het Mondriaan Fonds maakte een breed scala aan bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten mogelijk in het Stedelijk Museum, zoals structurele aankopen doormiddel van hun bijdrage aan het collectieprogramma 2020-2021, maar ook incidentele aankopen zoals Infe©ted Mondrian #2 (1994) van General Idea en Coats to Borrow (1989) van Ana Lupas. Daarnaast droeg het Mondriaan ook bij aan tentoonstellingen zoals Anne Imhof – Youth, het project STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur en de opdracht TouchMETell aan Melanie Bonajo voor het Lab van het museum, in samenwerking met Cinekid.


Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland, vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan onze welvaart en welzijn. De kerntaak van NWO is het financieren van het talentvolle wetenschappers en onderzoeksfaciliteiten. Het fonds droeg bij aan onderzoeksprojecten in het Stedelijk, zoals onderzoek naar hedendaagse fotografie en de restauratie ervan middels Science4arts.

Outset Contemporary Art Fund, opgericht in 2003, is een internationale, onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die schenkingen van patronencirkels en partners bundelt om nieuwe kunst te ondersteunen voor een zo breed mogelijk publiek. Outset steunde onder andere de tentoonstellingen Paulien Oltheten & Anouk Kruithof en A year at the Stedelijk: Tino Sehgal.

Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Bij het Stedelijk maakte het Cultuurfonds uitzonderlijke initiatieven met een landelijk belang mogelijk, waaronder Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, Marlene Dumas: The Image as Burden, Jean Tinguely – Machinespektakel en Maria Lassnig – Ways of Being.

The Swiss Arts Council Pro Helvetia ondersteunt en verspreid Zwitserse kunst en cultuur. Het fonds stimuleert culturele productie met initiatieven in Zwitserland en daarbuiten. Bij het Stedelijk Museum heeft het fonds ZERO: Let Us Explore The Stars en Jean Tinguely – Machinespektakel mede mogelijk gemaakt.

Stichting RCOAK Stichting RCOAK is een Amsterdams charitatief vermogensfonds, een van de oudste in Nederland. Ze ondersteunen landelijk initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen en binnen Amsterdam projecten gericht op armoede bestrijding voor andere kwetsbare groepen. Het Alzheimer-programma Onvergetelijk en Studio I – Platform voor Inclusieve Cultuur werden dankzij de steun van Stichting RCOAK mede mogelijk gemaakt.

Stichting van Achterbergh - Domhof beoogt de bevordering van kunst en wetenschap, in het bijzonder de toegepaste kunsten met voorkeur voor de hedendaagse keramiek. Zij maakten de Collectiepresentatie Vormgeving in het Stedelijk mede mogelijk, die vanaf de heropening van het museum vijf jaar te zien was (2012-2017).

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Het fonds maakte onder meer Wonen in de Amsterdamse School en het project GESAMTKUNST: Het leven een kunst mogelijk.

Stichting Zabawas werd opgericht op 23 januari 2004 door de heer C.J. Zanen. De stichting verleend geldelijke steun aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen. Activiteiten bij het Stedelijk Museum die door Stichting Zabawas worden ondersteund omvatten onder meer Marlene Dumas: The Image as Burden, De oase van Matisse en Bruce Nauman

Nederlandse ambassade in Paramaribo houdt zich onder andere bezig met het promoten van de Nederlandse belangen in Suriname. De ambassade steunde het Stedelijk Museum met het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor leerlingen in Paramaribo en Commewijne. The Terra Foundation for American Art bevordert de exploratie, het begrip en genot van beeldende kunst uit de Verenigde Staten voor een nationaal en internationaal publiek. De stichting erkent het belang van het ervaren van originele kunstwerken en biedt mogelijkheden voor interactie en studie, te beginnen met de presentatie en groei van haar eigen kunstcollectie in Chicago. Om de interculturele dialoog over Amerikaanse kunst te bevorderen, ondersteunt en werkt de stichting samen aan innovatieve tentoonstellingen, onderzoek en educatieve programma's. Bij het Stedelijk Museum ondersteunde het fonds de tentoonstellingen Nam June Paik – The Future is Now en Bruce Nauman, beide samenwerking met Tate Modern.

The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts werd opgericht in 1987. In overeenstemming met Andy Warhols nalatenschap, is het de missie van het fonds om de beeldende kunst te stimuleren. Het fonds steunde de eerste internationale tentoonstelling in het heropende Stedelijk: het grote Mike Kelley retrospectief.

The Keith Haring Foundation werd in 1989 opgericht door de kunstenaar en bestendigt Harings artistieke en filantropische erfgoed door het behoud en de verspreiding van zijn kunstwerken en archieven, en door het verstrekken van beurzen aan kinderen in nood en mensen die getroffen zijn door HIV/AIDS. Het fonds financierde bij het Stedelijk de conservering en restauratie van het velum van Keith Haring en een Summer School en Family Festival geïnspireerd op het werk van Haring.

Turing Foundation is een erkend Nederlands Goede Doelen-fonds dat haar gelden gebruikt om kinderen en jongeren onderwijs te laten volgen, mensen in Nederland te laten genieten van kunst, de natuur te beschermen en lepra te bestrijden. De eerste Turing Toekenning in 2009 werd uitgereikt aan het Stedelijk om het retrospectief over Mike Kelley mogelijk te maken.  Daarna heeft het fonds onder andere de tentoonstelling Bruce Nauman gesteund. Ook financierde de Turing Foundation onder meer jarenlang de Turing Museumpleinbus.

VandenEnde Foundation is het particuliere cultuurfonds van Joop en Janine van den Ende. De Foundation verleent studiebeurzen aan jonge talenten en bijzondere culturele projecten en instellingen, zoals het Stedelijk Museum Amsterdam. De VandenEnde Foundation leverde een waardevolle bijdrage aan de nieuwbouw en renovatie van het museum en aan de performance HIGHER xtn. (2022) van Michele Rizzo.

Vereniging Rembrandt bestaat uit zestienduizend kunstliefhebbers. Sinds 1883 zet dit collectieve mecenaat zich in voor de versterking en bescherming van de Collectie Nederland. Ook bij het Stedelijk Museum maakt de Vereniging Rembrandt belangwekkende aankopen mogelijk, waaronder de installatie van Dan Flavin, maar ook werken van Willem de Kooning, Pablo Picasso, Isa Genzken, Otobong Nkanga, General Idea en Drift.

VriendenLoterij is de cultuurloterij van Nederland. De loterij ondersteunt culturele initiatieven die op een verrassende wijze een breed publiek in aanraking brengen met kunst en cultuur. Sinds 2012 ontvangt het Stedelijk jaarlijks een bijdrage waarmee aankopen, restauraties en presentaties mogelijk worden gemaakt. Dankzij de steun van de deelnemers van de VriendenLoterij heeft het Stedelijk een vooruitstrevend materiaal-technisch onderzoek naar de negen schilderijen van Marc Chagall in de collectie kunnen realiseren. Daarnaast ondersteunde de VriendenLoterij de aankoop van talloze kunstwerken, waaronder de monumentale wandsculptuur In the World But Don't Know the World (2009) van El Anatsui.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land, door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’. Bij het Stedelijk draagde het fonds bij aan Studio I – Platform voor Inclusieve Cultuur en aan het educatief project Samen zijn wij Stedelijk.

Het Zadelhoff Cultuur Fonds is een stichting op initiatief van de heer en mevrouw Van Zadelhoff per ultimo 2018 in het leven geroepen. Met het oprichten van deze stichting wordt een platform gecreëerd om diverse goede doelen, vooral op het culturele vlak, financieel te ondersteunen. Het fonds financiert bij het Stedelijk de gratis introductielezingen in het weekend en After Six: Dwars door het Museum


Het Stedelijk Museum ontvangt additionele steun van de volgende fondsen

Adam Mickiewicz Institute, operating under the Culture.pl brand

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Australia Council for the Arts

De Gijselaar-Hintzenfonds

DutchCulture

Editions Traverses Sàrl, Suisse

European Cultural Foundation

Harten Fonds

Institut für Auslandsbeziehungen

Kunststiftung NRW

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Prins Claus Fonds

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Stadsdeel Zuid

Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds

Stichting Stokroos

TEFAF Museum Restoration Fund

vfonds

Wilhelmina E. Jansen Fonds

Meer weten? Neem contact op met

 • Foto van Sofia Patat
  Sofia Patat
  Relatiemanager Fondsen
  s.patat@stedelijk.nl
  +316 3010 1087
 • Foto van Thomas Dievelaar
  Thomas Dievelaar
  Fondsenwerver
  t.dievelaar@stedelijk.nl
  +31(0)205732647